Általános Szerződési Feltételek

Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a Roltechnik Distributor Kft. által üzemeltetett internetes áruházakban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!.
Ez a Roltechnik Distributor Kft. internetes áruháza. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a Roltechnik Distributor Kft. között mint egyezség létrejött. A Roltechnik Distributor Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.
A webáruházban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Roltechnik Distributor Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Roltechnik Distributor Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre.
A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő ürlap odalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. A Roltechnik Distributor Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.
Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljunk.

Árak

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék Bruttó (nettó+ÁFA) ajánlati ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A megrendelés és a szállítás közötti időszakban történő árváltozásról a Roltechnik Distributor Kft. telefonon illetve e-mailban értesíti a vásárlót. Az árváltozást ebben az esetben a megrendelő nem köteles elfogadni és elállhat a vásárlási szándékától.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. A Roltechnik Distributor Kft. fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát.

Fizetés

Fizetési módok. Banki átutalás (előreutalás). Utánvétes fizetés.(Kezelési díjat felszámolunk) Készpénzes fizetés személyes átvételnél.

Az eladó felelősségvállalása

A Roltechnik Distributor Kft. nem vállal felelősséget az elírási hibákért.  A Roltechnik Distributor Kft. fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. A Roltechnik Distributor  Kft. nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem

A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Roltechnik Distributor Kft. számára. A Roltechnik Distributor Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

 

Az árucikkek cseréje

Ha a megrendelt termék hibás, azt díjmentesen cseréljük. Esetlegesen a szállítás során megsérült, akkor azt a szállítólevélen minden esetben jelezni szükséges.

A Roltechnik Distributor Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy címről visszakapja a küldeményt, akkor a kiküldés újbóli kérésére a megrendelést a szállítási díj újbóli felszámolásával teljesíti, illetve a továbbiakban arra a névre és címre csak előre fizetés esetén teljesíti a megrendeléseket.
 

Elállás joga

A Roltechnik Distributor Kft. a szolgáltatás terén etikusan és törvényesen a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendeletben foglaltak szerint jár el.

A fenti kormányrendelet értelmében a vásárló a termék kézhezvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Elállási szándékát e-mailben, ajánlott levélben jelezheti. Ilyen esetben a terméket - eredeti, sértetlen csomagolásban - köteles visszajuttatni az eladónak. A visszaküldés költsége a vásárlót terheli. A termék visszaérkezése után az eladó a termék teljes vételárát  30 napon belül visszatéríti.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Roltechnik Distributor Kft. 1211 Budapest, Posztógyár utca 8.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) rendelés azonosítója: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:
 

Panaszok kezelése

Vásárló a termékkel, a webáruházban történő vásárlással vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, kifogásait az Üzemeltető, a Roltechnik Distributor Kft. vevőszolgálati elérhetőségein jelentheti be. Mindent megteszünk azért, hogy a Vásárló panasza mindkét fél megelégedésére rendezve legyen.

A vevőszolgálati elérhetőségek:

Roltechnik Distributor Kft. 1211 Budapest Posztógyár utca 8. Telefon:+36 1 219 0662. Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Vásárló a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos panaszát a fenti elérhetőségek valamelyikén jogosult bejelenteni.

A Vásárló panaszát szóban vagy írásban közölheti.

Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt az Üzemeltető a beérkezését követően hét napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető minden esetben köteles megindokolni.

További jogérvényesítési lehetőségek

Az Üzemeltető és a Vásárló között létrejött szerződések esetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: fogyasztói jogsértés esetén a Vásárlónak lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról. (www.nfh.hu)

Békéltető testület: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) a Vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

Bírósághoz fordulás lehetősége: a Vásárló fogyasztó jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

 

A Roltechnik Distributor Kft. adatvédelmi nyilatkozata: 

Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH-131291/2017.

2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 20. § értelmében
előzetesen tájékoztatni kell a felhasználót adatai kezeléséről

Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

A vásárló által a regisztrációkor megadott e-mail címeket kizárólag a Roltechnik Distributor Kft-vel kapcsolatos hírlevelek, tájékoztatóanyagok eljuttatására használjuk, melyet előzetesen a vásárlók regisztrációjukkal elfogadtak. 

Önnek, jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat töröljük rendszerünkből. A törlés lehetőségéről és mikéntjéről hírlevelünk alján lévő információs sávban tájékoztatjuk. A törlést kérheti az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.


Az adatkezelés biztonsága, tárolása

A Roltechnik Distributor Kft. törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtételére annak érdekében, hogy az általa használt informatikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel a weboldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A megadott személyes adatok harmadik fél részére nem hozzáférhetőek. Kivételt képez a megrendelés kézbesítését végző futárszolgálat, amely a kézbesítéshez feltétlenül szükséges adatokat nem tárolhatja. Kivélt képez még a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek általi megkeresés. A hatóságok részére – amennyiben azok a pontos célt és az adatok körét megjelölik – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges.

 

A cookie-k (sütik) kezelése

A weboldal összes szolgáltatásának igénybevételéhez a cookie-k (sütik) elfogadása szükséges.
A cookie (süti) egy olyan adat, amit a szerver küld a felhasználó böngészőjének, amelyet a felhasználó számítógépe tárol.
Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja azt internet böngészőjének beállíttások menüpontjában. 
A cookie-k letiltása esetén a weboldal szolgáltatásáinak egy része nem használható vagy csak korlátozottan használható.
A cookie-kban személyes adatok nem kerülnek tárolásra.

Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, törlését az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein keresztül.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu


Az oldalon fellelhető információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy a Roltechnik Distributor Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.roltechnik.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. 
Bármilyen fajta jogvita esetén a Roltechnik Distributor Kft. (mint üzemeltető) székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

 

Roltechnik Distributor Kft.

Cím: 1211 Budapest Posztógyár u. 8

Tel.: +36 1 219-0663,  +36 1 347-0826

Fax: +36 1 219-0662,  +36 1 347-0827

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.